YouTube
Blog
日本語
Indonesia
Việt
English

ไฟสัญญาณ / Remote Control / Safety Post

lamp
ไฟสัญญาณ
เป็นการติดตั้ง Options ทำงานขณะที่มีการเลื่อนขึ้น-ลงของประตูอัตโนมัติเท่านั้น เพื่อรักษาความปลอดภัยเมื่อสถานที่ติดตั้งมีเสียงรบกวน
remote
Remote Control
มีระบบการทำงานอย่างง่ายดายในระหว่างขับรถในระยะทางไกล  สามารถใช้ในสถานที่ที่มีการใช้รถฟอร์คลิฟท์หรือรถอื่นๆ บ่อยครั้ง
pole
Safety Post
มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ I และ U จะช่วยป้องกันการชนหรือกระแทกกับประตูอัตโนมัติในสถานที่ที่ใช้รถฟอร์คลิฟท์บ่อยๆ ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการ